Loading...
Δευτέρα 02 Μάι 2011

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  2006-2009.         Από της αναλήψεως των καθηκόντων του  το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχαιολογικής –Ιστορικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, επέδειξε μεγάλη δραστηριότητα για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με κυριότερο στόχο την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσο λόγγι.       Ειδικότερα: Α. Ιδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι.     1. Εκπόνησε μελέτη « Αναγκαιότητας ίδρυσης Αρχαιολογικού Μουσείου στο          Μεσολόγγι», από την οποία προκύπτει ότι το Μεσολόγγι, πού είναι η μοναδική          Πρωτεύουσα Νομού στην χώρα πού στερείται Αρχαιολογικού Μουσείου, διαθέ          τει όλες ανεξαιρέτως τις προύποθέσεις ίδρυσης του υπόψη Μουσείου στο ιδιόκ          τητο οικόπεδο των 14 στρεμμάτων ( πρώην ΚΕΓΕ), πού αποκτησε το Υπουργεί           ο Πολιτισμού από το Υπουργείο Γεωργίας για τον σκοπό αυτό. Προς την κατεύ          θυνση αυτή σχηματίσθηκε αλληλογραφία με όλους τους διατελέσαντες Υπουρ          γούς Πολιτισμού πού ενημερώθηκαν για το δίκαιο αίτημα του Μεσολογγίου.Επί          σης έγιναν πολλές παραστάσεις στην Προίσταμένη της ΛΣΤ Εφορίας Προίστορι           κών Αρχαιοτήτων στο Μεσολόγγι, καθώς και τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουρ           γείου Πολιτισμού για την προώθηση του θέματος Αρχαιολογικό Μουσείο στο           Μεσολόγγι. Το θέμα αυτό σήμερα βρίσκεται σε καλό δρόμο με θετικές εισηγή           σεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προτάθηκε να συζητηθεί στο αρμόδιο Συμ           βούλιο Μουσείων.  Β. Ντάπια Φραγκλίνου:Καταγγέλθηκε στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,η ανέγερση πολυκα τοικιών δίπλα στην Ντάπια ως παράνομη  και έγινε προσπάθεια αποτροπής τους, χωρίς αποτέλεσμα.Επίσης , διεκδικήθηκε από την ίδια Εφορεία να εντάξει στον χώρο της Ντάπιας τά 450τ.μ, πού βρίσκονται δίπλα και ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το θέμα βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησής του, ώστε να περιφραχθεί ο χώρος και κατόπιν να αναδειχθεί και να αποτελέσει σημαντικό ιστορικό μνημείο της πόλης.   Γ.Ντάπια Λουνέττα:                 Εγινε άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και διασώθηκε την                  τελευταία στιγμή το τρίγωνο πού υπάρχει και αναπαριστά την Ντάπια. Το                  τρίγωνο αυτό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΣΕ  έπρεπε να γκρε                  μισθεί για την επαναλειτουργία του τραίνου. Κατά τις εργασίες όμως αυτές                  κατέρευσε ένα μικρό μέρος του λίθινου τριγώνου κ απεκαλύφθηκε μια κυκλι                  κή πέτρινη βάση. Υστερα από παρέμβαση της Εταιρείας στην Εφορεία Βυ                   ζαντινών αρχαιοτήτων, έγινε αυτοψία και μας ενημέρωσε ότι πρόκειται για                  βάση πυροβόλου όπλου , της εποχής του αγώνα. Πρόκειται σύντομα να γί                  νουν ενέργειες προς την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και τον Δήμο ,                 ώστε να αναδειχθεί η Ντάπια και ολόκληρη η περιοχή , από όπου έγινε η                  έξοδος.   Δ. Νησίδες Λιμνοθάλασσας:        Εγινε παρέμβαση της Εταιρείας στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την         προστασία των ιστορικών νησίδων ( Κλείσοβα, Βασιλάδι, Αη Σώστης, Ντολμάς         κ.λ.π.) και των μνημείων τους. Η Εφορεία απάντησε ότι χρειάζονται μελέτες και         συντονισμένες ενέργειες από όλους τους φορείς.   Ε. Κατασκευή Κόμβων σε Πλευρώνα και Ρωμαίκές Θέρμες.:       Σχηματίσθηκε αλληλογραφία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΔΕΣΕ).και         μας πληροφόρησε ότι η οι Κόμβοι αυτοί θα ενταχθούν σε πρόγραμμα , σε συν δυασμό με την κατασκευή της Ιόνιας οδού.     Στ.Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες αρχαιολογικού περιεχομένου από τους Καθηγητές          α. Θεοδόση Τάσο με θέμα « υδραυλικά έργα στην αρχαιότητα» β. Βασ. Κατσα  ρό με θέμα « Παλαιοχριστιανικός, Βυζαντινος και Μεταβυζαντινός κόσμος  γύ              ρω από το Μεσολόγγι» και γ.Τον αρχαιολόγο κ. Μιχαήλ Πετρόπουλο με θέμα              « Ανασκαφή στην Σύβαρη της Κάτω Ιταλίας».       Ζ. Συμμετείχε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με ομιλήτρια την Επίτιμο Πρόεδρο της           Εταιρείας κυρία Σπυριδούλα Αλεξανδροπούλου όπως :α. Στους Οινιάδες στα          Πλαίσια εορτής για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου β.Στο Θεοξένεια στα πλαίσια           εκδήλωσης του Συλλόγου Απογόνων των αγωνιστών του 21, για την μάχη της         Κλείσοβας και γ.Σε εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευηνοχωρίου, για          την ιστορία του χωριού τους.      Η.Αντιπροσωπία της Εταιρείας, παρευρέθη σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις           όπως:1.ΣτήνΝαύπακτο, σε ομιλία του Καθηγητή Νεοκλη Σαρρή στα πλαίσια της απελευθέρωσης της Ναυπάκτου 2.Στην Γουριά, στα πλαίσια εκδήλωσης της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας για τά 20 χρόνια από τον θάνατο του Κώσ τα Σ. Κώνστα  3. Στο Θέρμο, στα πλαίσια ημερίδας αρχαιολογικού περιεχομέ νου 4.Στην Χάλκεια , στα πλαίσια παρουσίασης βιβλίου με τίτλο « Του Δή μου Χάλκειας τά χωριά». 5.Στον Αράκυνθο, στα πλαίσια εκδήλωσης της Νο μαρχίας με θέμα « Πλευρώνα» 6. Αντιπροσωπεία της Εταιρείας , παρευρέθη στα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Πάτρας     Θ.Αντιπροσωπεία της Εταιρείας, παρακολούθησε εργασίες ανασκαφών 1.Στην         Μακύνεια 2.Στο νεκροταφείο Οινιαδών και 3.Στην Παλαιομάνινα    Ι.Τά γραφεία της Εταιρείας μετεφέρθηκαν στην κεντρική πλατεία προσφορά του       μέλους της κυρίας Βάσως Σταφυλάκη.       Επίσης      ….Η κυρία Σταφυλάκη προσέφερε στην Εταιρεία ένα καινούργιο Προτζέκτορα μεγάλης αξίας.       …Τά έπιπλα παραχωρήθηκαν από τον Νομάρχη  κ. Ευθ. Σώκο.     ….Ο συμπολίτης μας κ. Σπύρος Σακαλής, προσέφερε στην Εταιρεία δύο (2) πί νακες πού αναπαριστούν το τείχος του Μεσολογγίου. Κ. Εχει κατασκευάσει Site στο Διαδίκτυο με στοιχεία www. Meleagros.gr.       Συμπερασματικά η Εταιρεία, αποτελεί μια ζωντανή πολιτιστική κυψέλη στην πόλη πού συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, παρακολουθεί από κοντά τά πολιτιστικά δρώμενα  στον Νομό και κάνει παρεμβάσεις με παραστάσεις και έγγραφα στον Δήμο Μεσολογ γίου, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και το Υπουργείου Πολιτισμού , για την προώθηση των θεμάτων της περιοχής.    Μεσολόγγι 13-12-2009                                     Εκ του Δ.Σ

 
© Copyright 2011 - 2019 Αρχαιολογική - Ιστορική Εταιρία - Μελέαγρος